WhatsApp06 13 14 02 61
BEL 088 4 111 222

Algemene voorwaarden AGINcasso

De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF.

 

Artikel 1.
AGINcasso is een handelsnaam van de gerechtsdeurwaarderskantoren Timmermans Gerechtsdeurwaarders BV (KVK 20080977) gevestigd te Bergen op Zoom en Tilburg, Gerechtsdeurwaarderskantoor ZuidWest BV (KVK 22046228) gevestigd te Goes en AGIN Rotterdam BV (KVK 59479914) gevestigd te Rotterdam, allen tevens handelende onder de naam AGIN Timmermans.

Artikel 2.

 1. AGINcasso richt zich uitsluitend op de buitengerechtelijke incasso van civielrechtelijke “Business to Business” of  “Business to Consumer” vorderingen in- of buiten Nederland. Vorderingen van consumenten of overheden, vorderingen welke geheel of ten dele van niet geldelijke aard zijn, als ook de tenuitvoerlegging van executoriale titels kunnen via AGINcasso worden aangeboden, maar zullen ter verdere behandeling worden doorverwezen naar AGIN Timmermans welke daarvoor een behandelingsvoorstel zal doen.
 2. Het rechtsgeldige aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met AGINcasso komt elektronisch tot stand door aanmelding van de (geld-)vordering(en) via de website (www.AGINcasso.nl) en de acceptatie van de algemene voorwaarden van AGINcasso en de algemene voorwaarden van AGIN Timmermans, gedurende het aanmeldproces. Zonder aanvaarding van deze algemene voorwaarden komt geen aanbod tot het sluiten van een opdracht met AGINcasso tot stand. Binnen 3 werkdagen na aanmelding zal AGINcasso per e-mail mededelen of zij de opdracht zal aanvaarden. Het staat AGINcasso vrij om elke opdracht zonder verdere opgaaf van redenen te weigeren.
 3. Indien cliënte tegelijk meerdere geldvorderingen op verschillende natuurlijke of  rechtspersonen aanmeldt, dan vloeien hieruit even zo vele separate (aanvragen  tot het sluiten van) opdrachten voort als er debiteuren zijn.

Artikel 3.

 1. Indien AGINcasso de opdracht aanneemt, dan zullen limitatief de navolgende  werkzaamheden onder de reikwijdte van deze overeenkomst vallen:
  • het sturen van een eerste sommatie per brief of e-mail indien debiteur nog  niet in verzuim verkeert;
  • het sturen van sommaties per brief of e-mail, dan wel telefonisch of via  andere communicatiemogelijkheden, indien de debiteur een consument  mocht zijn, een 14-dagen brief aan debiteur. Indien er naar aanleiding van  de 14- dagen brief door de debiteur een betaling wordt verricht, dan brengt  AGINcasso daarvoor een bedrag ad € 15,00 in rekening bij cliënte;
  • het ontvangen van door de debiteur gezonden correspondentie en de  doorzending daarvan ter beantwoording aan de cliënt;
  • het reageren op correspondentie van de debiteur, zulks conform de door de  cliënte op te geven tekst c.q. input;
  • het treffen en bewaken van een betalingsregeling met debiteur;
  • het wekelijks afdragen van ontvangen gelden aan de cliënte.
 2. Het staat AGINcasso vrij de uitvoering van de onder a genoemde werkzaamheden  vroegtijdig te staken indien naar de mening van AGINcasso geen redelijk  vooruitzicht  bestaat dat de vordering buitengerechtelijk kan worden  geïncasseerd, bijvoorbeeld – maar niet limitatief- omdat de vordering is  verjaard of omdat er verweer tegen wordt gevoerd.

Artikel 4.
De onder artikel 3 omschreven werkzaamheden vinden plaats op basis van “no cure, no pay”, behoudens € 15,00 na betaling op de 14-dagen brief. Indien naar aanleiding van een of meer van de onder artikel 3 omschreven incassowerkzaamheden, al dan niet verricht na de 14- dagen brief, of naar aanleiding van een of meer van de hierna onder artikel 5 afgesloten optionele dienst(en), een gehele of gedeeltelijke betaling van de debiteur plaatsvindt, dan wordt door AGINcasso een incassoprovisie aan cliënt in rekening gebracht over het geïncasseerde bedrag, conform de volgende staffel:

HOOFDSOM INCASSOKOSTEN
(% van hoofdsom)
€ 2.500 of minder 15 % (min € 40)
Over het meerdere tussen  € 2.500  t/m
€ 5.000
Het tarief volgens de voorgaande schijven + 10 %
Over het meerdere tussen € 5.000  t/m
€ 10.000
Het tarief volgens de voorgaande schijven + 5 %
Over het meerdere tussen € 10.000  t/m
€ 200.000
Het tarief volgens de voorgaande schijven + 1%
Over het meerdere boven € 200.000 Het tarief volgens de voorgaande schijven + 0,5 % (max € 6.775)

Eventuele incassokosten welke AGINcasso van debiteur heeft kunnen incasseren komen ten goede aan AGINcasso zonder dat deze verrekend behoeven te worden of in mindering strekken op het ingevolge dit artikel door de cliënte aan AGINcasso verschuldigde bedrag. AGINcasso is gerechtigd om het door de cliënte verschuldigde bedrag direct na aanvaarding van elke opdracht aan de cliënte in rekening te brengen. Eventuele incassokosten welke AGINcasso van debiteur heeft kunnen incasseren komen ten goede aan AGINcasso zonder dat deze verrekend behoeven te worden of in mindering strekken op het ingevolge dit artikel door de cliënte aan AGINcasso verschuldigde bedrag. AGINcasso is gerechtigd om het door de cliënte verschuldigde bedrag direct na aanvaarding van elke opdracht aan de cliënte in rekening te brengen.

Artikel 5.
AGINcasso biedt cliënte voorts de navolgende optionele diensten:

 1. het betekenen van een sommatie-exploot aan debiteur, zulks tegen het alsdan  geldende BTAG tarief vermeerderd met gemaakte verschotten;
 2. het verstrekken van juridische bijstand, zoals juridisch advies en/of het redigeren van (vaststellings-)overeenkomsten of sommatiebrieven, zulks tegen een tarief van € 120,00 excl. btw per uur;
 3. het afleggen van één huis- of kantoorbezoek bij debiteur, tegen een tarief van  € 17,50 excl. btw per bezoek
 4. het (doen) voeren van een gerechtelijke procedure, zulks tegen een tarief van € 120,00 excl. btw per uur;
 5. het laten opmaken van een akte van constatering door een deurwaarder, zulks tegen een tarief van € 120,00 excl. btw per uur;

Artikel 6.
AGINcasso zal de opdracht naar beste kunnen uitvoeren. Indien onverhoopt toch sprake zou zijn van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door AGINcasso, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat cliënte ingevolge artikel 4 aan AGINcasso verschuldigd is geworden, tenzij er sprake mocht zijn van grove schuld aan de zijde van AGINcasso.

Artikel 7.
AGINcasso is een exclusief label van AGIN Timmermans. De aanvaarding en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van AGINcasso, betekent tevens aanvaarding en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van AGIN Timmermans op de opdracht. De algemene voorwaarden van AGIN Timmermans – als hierna omschreven en uiteengezet – maken onlosmakelijk en integraal deel uit van de algemene voorwaarden van AGINcasso. Indien er bepalingen uit de algemene voorwaarden van AGIN Timmermans strijdig zouden zijn met bepalingen uit de algemene voorwaarden van AGINcasso, dan prevaleren de bepalingen uit de algemene voorwaarden van AGINcasso. Voor zover er onderwerpen zouden zijn die niet of niet uitputtend zijn geregeld in de algemene voorwaarden van AGINcasso, dan gelden dienaangaande de algemene voorwaarden van AGIN Timmermans.

Artikel 8.
Op de tussen AGINcasso en cliënte gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Algemene voorwaarden AGIN Timmermans

Artikel 9.
De algemene voorwaarden van het AGIN-kantoor zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 10.
Het AGIN-kantoor is een deelnemend gerechtsdeurwaarderskantoor in de Associatie van Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten in Nederland.

Tussenpersonen, zijn opdrachtgevers die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verrichten, hieronder worden verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus.

Cliënten, zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die het AGIN-kantoor een opdracht verstrekken.

Ambtelijke werkzaamheden, zijn alle werkzaamheden die door de wet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen.

Niet-ambtelijke werkzaamheden, zijn alle door het AGIN-kantoor te verrichten werkzaamheden die door de wet niet expliciet aan de gerechtsdeurwaarder zijn opgedragen. Hieronder vallen onder andere:

 • werkzaamheden in het kader van credit-management;
 • incasso-werkzaamheden;
 • het geven van adviezen;
 • het verlenen van rechtskundige bijstand;
 • het voeren van procedures;
 • het aanbrengen van dagvaardingen;
 • het waarnemen van de rolzitting bij de Rechtbank en alle daarmede verband houdende werkzaamheden.

Artikel 11.

 1. Een aan het AGIN-kantoor verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit  schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is  aangevangen met de uitvoering van de opdracht. Het AGIN-kantoor is in ieder  geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich  ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.
 2. Alle opdrachten die worden gegeven aan één of meerdere gerechtsdeurwaarders  verbonden aan het AGIN-kantoor gelden te zijn gegeven aan het betreffende AGIN- kantoor.

Artikel 12.

 1. De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening  en risico van de opdrachtgever.
 2. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid  voor de nakoming van de verplichtingen.
 3. Het staat het AGIN-kantoor vrij om derden, waaronder een andere  gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder andere het  verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten  uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke  procedures. Deze kosten worden door het AGIN-kantoor als verschotten in  rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 4. In het geval dat het AGIN-kantoor de algemene opdracht wordt gegeven om  incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van  een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen  acceptabele betalingsregeling met de schuldenaar te treffen.

Artikel 13.

 1. Het AGIN-kantoor berekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de  vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een  integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
 2. Het AGIN-kantoor heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende  vergoeding, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien de  opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of een schikking  treft, de opdracht tot incasso intrekt of  het AGIN-kantoor ondanks  ingebrekestelling zonder bericht laat. Deze gevallen worden dan gelijk gesteld met  het geheel geïncasseerd hebben van de vordering.
 3. Het AGIN-kantoor is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen  met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.
 4. Het AGIN-kantoor is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van  de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI)  reeks  CPI-voor alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal  Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikel 14.

 1. Het AGIN-kantoor is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft  geleden of alsnog zal lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van  de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van  opzet of grove schuld.
 2. Het AGIN-kantoor is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten  gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn  verricht.
 3. Door het AGIN-kantoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor  zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in  voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft.

Artikel 15.

 1. Het AGIN-kantoor is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door haar  te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten.
 2. Het AGIN-kantoor is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever  verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag  aan te wenden als voorschot voor de kosten die het AGIN-kantoor voor die  opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken.

Artikel 16.
Voldoening van al hetgeen aan het AGIN-kantoor verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen, nadat het AGIN-kantoor haar declaratie aan haar opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand vanaf de vervaldatum.

Artikel 17.
Indien de declaratie niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever naast de hoofdsom onder andere de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:

 1. Voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of  bedrijf, maakt het AGIN-kantoor aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke  maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke  incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit  vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand  bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14  dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door het AGIN- kantoor wordt voldaan.
 2. Voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf  dan maakt het AGIN-kantoor in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk  Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke  incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke  (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan  15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van euro 40,00 voor  iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 18.

 1. Op de rechtsverhouding tussen het AGIN-kantoor en haar opdrachtgever is het  Nederlandse recht van toepassing.
 2. In alle voorkomende gevallen worden geschillen desgewenst voorgelegd aan de  gewone rechter van de plaats van vestiging van het betreffende AGIN-kantoor.

Artikel 19.
Definities
De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de betaalde bedragen, mits die betaling heeft plaatsgevonden na het verstrekken van de opdracht tot incasso.

Onder geïncasseerde bedragen, ongeacht van wie betaling afkomstig is, wordt mede verstaan rechtstreeks aan de cliënt, of diens opdrachtgever betaalde bedragen. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de cliënt of diens opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.

Pré-incassotraject
In zaken die vallen onder het bereik van artikel 6:96 lid 5 BW zal het AGIN-kantoor -in het geval de cliënt zelf nog geen 14-dagen brief aan de schuldenaar heeft gezonden- een dergelijke brief alsnog aan de schuldenaar zenden. Indien de cliënt binnen 20 dagen nadat het AGIN-kantoor deze 14-dagen brief heeft verzonden schriftelijk mededeelt dat zij betaling van het verschuldigde bedrag heeft ontvangen –dan wel het dossier om een andere reden wenst te sluiten- dan is de cliënt aan het AGIN-kantoor slechts een bedrag van € 15,00 verschuldigd. Bij gebreke van een zodanige tijdige mededeling door de cliënt zal het reguliere incassotraject automatisch in gang worden gezet en gelden daarvoor de tarieven als elders in deze algemene voorwaarden bepaald, met dien verstande dat de cliënt aan het AGIN-kantoor in dat geval geen vergoeding verschuldigd is voor de werkzaamheden in het kader van de 14-dagen brief.

Incassotraject en incassoprovisie
De incassoprovisie wordt berekend over het geïncasseerde bedrag. Bij zaken waarin niets is geïncasseerd en zaken waarbij een bedrag van € 266,60 of minder is geïncasseerd, brengt het AGIN-kantoor de cliënt een minimumbedrag van € 40,00 aan in rekening exclusief eventuele kosten conservatoire maatregelen, behoudens indien zich een situatie voordoet als genoemd in art. 13.2, in welk geval onderstaande tarieventabel (geïncasseerd) van toepassing is. Voor zaken waarin meer dan € 266,60 is geïncasseerd wordt onderstaande incassoprovisie in rekening gebracht, met dien verstande dat een afwijkend tarief in rekening gebracht kan worden als de rechtsbetrekking tussen schuldeiser en schuldenaar dit mogelijk maakt.

HOOFDSOM INCASSOKOSTEN
(% van hoofdsom)
€ 2.500 of minder 15 % (min € 40)
Over het meerdere tussen  € 2.500  t/m
€ 5.000
Het tarief volgens de voorgaande schijven + 10 %
Over het meerdere tussen € 5.000  t/m
€ 10.000
Het tarief volgens de voorgaande schijven + 5 %
Over het meerdere tussen € 10.000  t/m
€ 200.000
Het tarief volgens de voorgaande schijven + 1%
Over het meerdere boven € 200.000 Het tarief volgens de voorgaande schijven + 0,5 % (max € 6.775)

Advisering
Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand enz.) is de cliënt aan het AGIN-kantoor verschuldigd een salaris van € 120,00 per uur. Het AGIN-kantoor is gerechtigd voor werkzaamheden met een specialistisch karakter met de cliënt een ander uurtarief overeen te komen.

Ambtelijke kosten en Verschotten
De gemaakte ambtelijke kosten worden in beginsel aan de cliënt doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven. Als er ambtelijke werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven geen vergoeding kennen, is de cliënt een vergoeding verschuldigd die gerelateerd is aan het schuldenaarstarief voor gelijksoortige handelingen. Voor een vergeefse ambtshandeling, waarvan de oorzaak niet aan het AGIN-kantoor is te wijten, wordt aan de cliënt de helft van het toepasselijke schuldenaarstarief in rekening gebracht. Voor een reeds in gereedheid gebracht exploot, dat op verzoek van de cliënt niet behoeft door te gaan, wordt aan de cliënt een bedrag van € 27,50 in rekening gebracht. Voor ambtshandelingen, die op de dag van ontvangst van de opdracht, binnen de gebruikelijke kantoortijden, uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 50% in rekening gebracht. Voor ambtshandelingen, die buiten de gebruikelijke kantoortijden uitgevoerd moeten worden, wordt naast het schuldenaarstarief een toeslag van 100% in rekening gebracht. Wanneer er sprake is van ambtelijke werkzaamheden die het AGIN-kantoor in redelijkheid als bijzonder kan aanmerken, brengt het AGIN-kantoor, naast de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven, het adviserings- of overeengekomen uurtarief in rekening. Als bijzonder kunnen onder meer worden aangemerkt arbeidsintensieve en/of tijdrovende ambtelijke handelingen die meer zorg en tijd vragen dan gebruikelijk is. De vergoeding voor verschotten en de kosten van eventuele assistenten die niet (geheel) volgens de van overheidswege vastgestelde schuldenaarstarieven op de schuldenaar kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de schuldenaar zijn voldaan, worden aan de cliënt doorberekend.

BTW
Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Termijn
Deze algemene voorwaarden en tarieven zijn van toepassing op de opdrachten die zijn verstrekt aan het AGIN-kantoor na 1 juli 2012.